podplácanie


Preferovaný termín: podplácanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 10.10.2018

Legálna definícia: Je konanie, ktorým: a) súťažiteľ osobe, ktorá je členom štatutárneho alebo iného orgánu iného súťažiteľa alebo je v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k inému súťažiteľovi, priamo alebo nepriamo ponúkne, sľúbi alebo poskytne akýkoľvek prospech za tým účelom, aby jej nekalým postupom docielil na úkor iných súťažiteľov pre seba alebo iného súťažiteľa prednosť alebo inú neoprávnenú výhodu v súťaži, alebo b) osoba uvedená v písmene a) priamo alebo nepriamo žiada, dá si sľúbiť alebo prijme za rovnakým účelom akýkoľvek prospech.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 49
Doktrinálna definícia: Podplácanie podľa tohto ustanovenia zahŕňa tak aktívne podplácanie (podplácajúci ponúka, sľubuje alebo poskytuje akýkoľvek prospech), ako aj pasívne podplácanie (podplácaný úplatok žiada, dá si ho sľúbiť alebo prijme akýkoľvek prospech).
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Judikát SK: Špecializovaný trestný súd Spisová značka: 3T/29/2016 ECLI:SK:SSPK:2016:9516100181.2 Špecializovaný trestný súd Spisová značka: 4T/49/2013 ECLI:SK:SSPK:2013:9513100161.2
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
346/2005 Z. z. - Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
10/1999 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon
140/1961 Zb. - Trestný zákon.
91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
85/2000 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne