zverejňovanie súdnych rozhodnutí


Preferovaný termín: zverejňovanie súdnych rozhodnutí
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 29.09.2020

Legálna definícia: Súd môže na návrh majiteľa obchodného tajomstva uložiť rušiteľovi obchodného tajomstva povinnosť zverejniť rozhodnutie vo veci samej alebo jeho časť na jeho náklady, ak je to potrebné vzhľadom na závažnosť porušenia obchodného tajomstva. Súd môže súčasne určiť jednu alebo viaceré prevádzkarne alebo organizačné zložky rušiteľa obchodného tajomstva, v ktorých má byť rozhodnutie zverejnené.
Legálne zdroje: 757/2004 Z. z. - Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 82a
Použitie v iných právnych predpisoch: 264/2017 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
549/2003 Z. z. - Zákon o súdnych úradníkoch
233/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
71/1992 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
65/2001 Z. z. - Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok
7/2005 Z. z. - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
78/2015 Z. z. - Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
183/2011 Z. z. - Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
211/2000 Z. z. - Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)


Poznámky:
Id:
Dátum: 16.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Pri rozhodovaní o zverejnení rozhodnutia súd prihliada na hodnotu obchodného tajomstva, konanie rušiteľa obchodného tajomstva, vplyv porušenia obchodného tajomstva a pravdepodobnosť ďalšieho neoprávneného využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva.