ohrozovanie zdravia a životného prostredia


Preferovaný termín: ohrozovanie zdravia a životného prostredia
Alternatívne termíny: klamlivá reklama
klamlivé označenie tovaru a služieb
vyvolanie nebezpečenstva zámeny
parazitovanie na povesti
podplácanie
zľahčovanie
porušovanie obchodného tajomstva
Dátum poslednej zmeny: 09.10.2018

Legálna definícia: je konanie, ktorým súťažiteľ skresľuje podmienky hospodárskej súťaže tým, že prevádzkuje výrobu, uvádza na trh výrobky alebo uskutočňuje výkony ohrozujúce záujmy ochrany zdravia alebo životného prostredia chránené zákonom, aby tak získal pre seba alebo pre iného prospech na úkor iných súťažiteľov alebo spotrebiteľov.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 52
Judikát SK: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 32CbPv/3/2012 ECLI:SK:OSBA1:2015:1112210845.2 Najvyšší súd Spisová značka: 3Sžo/34/2014 ECLI:SK:NSSR:2014:1013200113.1 Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/7/2012 ECLI:SK:KSKE:2013:7012200031.6
Použitie v iných právnych predpisoch: 39/2013 Z. z. - Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
244/2016 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o kvalite ovzdušia
373/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
372/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
355/2007 Z. z. - Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
371/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
410/2012 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
200/2018 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd


Poznámky: Žiadne