klamlivé označenie tovaru a služieb


Preferovaný termín: klamlivé označenie tovaru a služieb
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 18.11.2020

Legálna definícia: Je každé označenie, ktoré je spôsobilé vyvolať v hospodárskom styku mylnú domnienku, že ním označený tovar alebo služby pochádzajú z určitého štátu, určitej oblasti alebo miesta alebo od určitého výrobcu alebo že vykazujú osobitné charakteristické znaky alebo osobitnú akosť. Nerozhodné je, či označenie bolo uvedené bezprostredne na tovare, obaloch, obchodných písomnostiach a pod. Takisto je nerozhodné, či ku klamlivému označeniu došlo priamo alebo nepriamo a akým prostriedkom sa tak stalo. Ustanovenia osobitného zákona platia obdobne.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 46 ods. 1
Doktrinálna definícia: Jedna zo skutkových podstát nekalej súťaže. Ide o každé označenie tovaru a služieb, ktoré je spôsobilé v hospodárskej súťaži vyvolať mylnú domnienku, že takto označený tovar alebo služby pochádzajú z určitého štátu, určitej oblasti alebo miesta alebo určitého výrobcu, alebo že vykazujú osobitné charakteristické znaky alebo osobitnú akosť.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Judikát SK: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 28CbPv/5/2014 ECLI:SK:OSBA1:2015:1114217829.3
Použitie v iných právnych predpisoch: 56/2018 Z. z. - Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
396/2011 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona č. 277/2009 Z. z.


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky:
Id:
Dátum: 16.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Klamlivým označením je aj také nesprávne označenie tovaru alebo služieb, ku ktorému je pripojený dodatok slúžiaci na odlíšenie od pravého pôvodu, ako výrazy „druh“, „typ“, „spôsob“ a označenie je napriek tomu spôsobilé vyvolať o pôvode alebo povahe tovaru alebo služieb mylnú domnienku.

Id:
Dátum: 19.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Klamlivým označením nie je uvedenie názvu, ktorý sa v hospodárskom styku už všeobecne vžil ako údaj slúžiaci na označovanie druhu alebo akosti tovaru, ibaže by k nemu bol pripojený dodatok spôsobilý klamať o pôvode, ako napríklad „pravý“, „pôvodný“ a pod.

Id:
Dátum: 19.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti zo zapísaného označenia pôvodu výrobkov, ochranných známok, chránených odrôd rastlín a plemien zvierat ustanovené osobitnými zákonmi.