klamlivá reklama


Preferovaný termín: klamlivá reklama
Alternatívne termíny: klamlivé označenie tovaru a služieb
vyvolanie nebezpečenstva zámeny
parazitovanie na povesti
podplácanie
zľahčovanie
porušenie obchodného tajomstva
raklama služieb uvádazjúca do omylu
Dátum poslednej zmeny: 09.10.2018

Legálna definícia: je reklama tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, označenia pôvodu výrobkov a iných práv a záväzkov, ktorá uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu osoby, ktorým je určená alebo ku ktorým sa dostane, a ktorá v dôsledku klamlivosti môže ovplyvniť ekonomické správanie týchto osôb alebo ktorá poškodzuje alebo môže poškodiť iného súťažiteľa alebo spotrebiteľa. Pri posudzovaní klamlivosti reklamy sa zohľadňujú všetky jej znaky, najmä informácie, ktoré obsahuje, o a) tovare a službách, ich dostupnosti, vyhotovení, zložení, spôsobe a dátume výroby alebo dodania, vhodnosti a spôsobe použitia, množstve, zemepisnom alebo obchodnom pôvode alebo o výsledkoch, ktoré možno očakávať od ich použitia, alebo o výsledkoch ich skúšok alebo kontrol, b) cene alebo spôsobe, akým je vypočítaná, a o podmienkach, za ktorých sa tovar a služby dodávajú alebo poskytujú, c) charakteristických znakoch súťažiteľa reklamy, najmä jeho totožnosti, kvalifikovanosti, jeho chránenom priemyselnom práve, duševnom vlastníctve, ocenení alebo vyznamenaní.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
Doktrinálna definícia: je reklama tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, obch. známky atď., ktoré môžu uviesť do omylu spotrebiteľa alebo môžu poškodiť iných súťažiacich alebo spotrebiteľov.
Doktrinálne zdroje: https://sk.wikipedia.org/wiki/Klamliv%C3%A1_reklama
Judikát SK: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 43Cob/174/2012 ECLI:SK:KSBB:2012:1110239706.1
Použitie v iných právnych predpisoch: 147/2001 Z. z. - Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
152/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky
99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok


Poznámky:
Id:
Dátum: 16.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Pri posudzovaní klamlivosti reklamy sa zohľadňujú všetky jej znaky, najmä informácie, ktoré obsahuje, o a) tovare a službách, ich dostupnosti, vyhotovení, zložení, spôsobe a dátume výroby alebo dodania, vhodnosti a spôsobe použitia, množstve, zemepisnom alebo obchodnom pôvode alebo o výsledkoch, ktoré možno očakávať od ich použitia, alebo o výsledkoch ich skúšok alebo kontrol, b) cene alebo spôsobe, akým je vypočítaná, a o podmienkach, za ktorých sa tovar a služby dodávajú alebo poskytujú, c) charakteristických znakoch súťažiteľa reklamy, najmä jeho totožnosti, kvalifikovanosti, jeho chránenom priemyselnom práve, duševnom vlastníctve, ocenení alebo vyznamenaní.