klamlivá reklama


Preferovaný termín: klamlivá reklama
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 25.09.2020

Legálna definícia: Je reklama tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, označenia pôvodu výrobkov a iných práv a záväzkov, ktorá uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu osoby, ktorým je určená alebo ku ktorým sa dostane, a ktorá v dôsledku klamlivosti môže ovplyvniť ekonomické správanie týchto osôb alebo ktorá poškodzuje alebo môže poškodiť iného súťažiteľa alebo spotrebiteľa.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
Doktrinálna definícia: Je reklama tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, obch. známky atď., ktoré môžu uviesť do omylu spotrebiteľa alebo môžu poškodiť iných súťažiacich alebo spotrebiteľov.
Doktrinálne zdroje: https://sk.wikipedia.org/wiki/Klamliv%C3%A1_reklama
Judikát SK: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 43Cob/174/2012 ECLI:SK:KSBB:2012:1110239706.1
Použitie v iných právnych predpisoch: 147/2001 Z. z. - Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
152/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky
99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky:
Id:
Dátum: 16.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Pri posudzovaní klamlivosti reklamy sa zohľadňujú všetky jej znaky, najmä informácie, ktoré obsahuje, o a) tovare a službách, ich dostupnosti, vyhotovení, zložení, spôsobe a dátume výroby alebo dodania, vhodnosti a spôsobe použitia, množstve, zemepisnom alebo obchodnom pôvode alebo o výsledkoch, ktoré možno očakávať od ich použitia, alebo o výsledkoch ich skúšok alebo kontrol, b) cene alebo spôsobe, akým je vypočítaná, a o podmienkach, za ktorých sa tovar a služby dodávajú alebo poskytujú, c) charakteristických znakoch súťažiteľa reklamy, najmä jeho totožnosti, kvalifikovanosti, jeho chránenom priemyselnom práve, duševnom vlastníctve, ocenení alebo vyznamenaní.