Účtovníctvo podnikateľov


Preferovaný termín: Účtovníctvo podnikateľov
Alternatívne termíny: business accounting
betriebswirtschaftliches Rechnungswesen
Comptabilité d'entreprise
Contabilidad empresarial
Dátum poslednej zmeny: 29.01.2019

Legálna definícia: Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri (ďalej len „zapísaní podnikatelia“) účtujú v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate podniku.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 36
Doktrinálna definícia: Je systém evidencie ekonomických udalostí vyplývajúcich z činností účtovných jednotiek, ktorého cieľom je podať verný a pravdivý obraz o tejto skutočnosti a o výsledkoch hospodárenia.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 41Cob/604/2014 ECLI:SK:KSBB:2015:6111220504.1 Krajský súd Trnava Spisová značka: 21Cob/180/2013 ECLI:SK:KSTT:2014:2308210809.7
Použitie v iných právnych predpisoch: 431/2002 Z. z. - Zákon o účtovníctve
272/2015 Z. z. - Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
423/2015 Z. z. - Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky:
Id:
Dátum: 16.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Podnikatelia sú povinní viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným zákonom.

Id:
Dátum: 19.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, môžu účtovať namiesto v sústave jednoduchého účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva, pokiaľ v nej budú účtovať po celé účtovné obdobie.