obchodný register


Preferovaný termín: obchodný register
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 25.09.2020

Legálna definícia: Je verejný zoznam zákonom ustanovených údajov (ďalej len „zapísané údaje“), ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín (ďalej len „zbierka listín“).
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 27 ods. 1
Doktrinálna definícia: Je verejne prístupný zoznam údajov o zapísaných osobách, ktorého súčaťou je aj verejne prístupná kolekcia listín zapísaných osôb, z ktorých sa tvorí zoznam údajov o zapísaných osobách.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Judikát SK:
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Banská Bystrica Spisová značka: 60Cb/291/2011 ECLI:SK:OSBB:2012:6111230516.3
Použitie v iných právnych predpisoch: 530/2003 Z. z. - Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
264/2017 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
141/2017 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
389/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Príbuzné koncepty:
Poznámky:
Id:
Dátum: 16.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Do obchodného registra sa zapisujú a) obchodné spoločnosti, družstvá, iné právnické osoby, o ktorých to ustanoví osobitný zákon, právnické osoby založené podľa práva Európskej únie, podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných osôb, b) odštepné závody a iné organizačné zložky podnikov, ak tak ustanoví osobitný zákon, c) fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré sú podnikateľmi podľa tohto zákona a ktoré sa do obchodného registra zapisujú na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanoví osobitný zákon (ďalej len „zapísaná osoba").

Id:
Dátum: 19.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia. Obsah listín, ktorých zverejnenie zákon ustanovuje, je účinný voči tretím osobám odo dňa, keď bolo zverejnené oznámenie o uložení listín do zbierky listín. To neplatí, ak zapísaná osoba preukáže, že tretia osoba o týchto údajoch alebo o obsahu listín vedela. Zapísaná osoba sa však nemôže na tieto údaje alebo obsah listín odvolávať voči tretím osobám do 15 dní odo dňa ich zverejnenia, ak tretie osoby preukážu, že o nich nemohli vedieť.

Id:
Dátum: 19.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Ak je nesúlad medzi zapísanými a zverejnenými údajmi alebo uloženými a zverejnenými listinami, nemožno voči tretím osobám namietať zverejnené znenie. Tretie osoby sa môžu odvolávať na zverejnené znenie, ak zapísaná osoba nepreukáže, že tretím osobám boli známe zapísané údaje alebo obsah listín uložených v zbierke listín.

Id:
Dátum: 19.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Tretie osoby sa vždy môžu odvolávať na obsah listín alebo údajov, ktoré ešte neboli zapísané do obchodného registra alebo uložené do zbierky listín, okrem prípadu, ak ich účinky nastanú až zápisom do obchodného registra.