majetková účasť zahraničných osôb v slovenských právnických osobách


Preferovaný termín: majetková účasť zahraničných osôb v slovenských právnických osobách
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 25.09.2020

Legálna definícia: Zahraničná osoba sa môže podľa ustanovení tohto zákona za účelom podnikania podieľať na založení slovenskej právnickej osoby alebo sa zúčastňovať ako spoločník alebo člen v slovenskej právnickej osobe už založenej. Môže tiež sama slovenskú právnickú osobu založiť alebo sa stať jediným spoločníkom slovenskej právnickej osoby, pokiaľ tento zákon jediného zakladateľa alebo jediného spoločníka pripúšťa.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 24 ods. 1
Doktrinálna definícia: Možno rozlišovať podnikanie zahraničných osôb v širšom zmysle, ktoré zahŕňa aj majetkovú účasť zahraničnej osoby v slovenských právnických osobách podľa § 24, a v užšom zmysle, ktoré zahŕňa formy podnikania prostredníctvom podniku alebo jeho organizačnej zložky podniku. Skutočnosť, či osoba bude na území SR podnikať formou podniku, či jeho organizačnou zložkou podniku záleží na skutočnosti, či už má podnik v zahraničí alebo nie.
Doktrinálne zdroje: ŠTEFANKOVÁ, N., LYSINA, P., 2011. Medzinárodné právo súkromné. Praha: C. H. Beck, 2011. 600 s. ISBN 97-8807-4003-516
Rozhodnutie súdu EU: Rozsudok Európskeho súdneho dvora zo dňa 27.9.1988 Daily Mail C 81/87 Rozsudok Európskeho súdneho dvora zo dňa 9.3. 1999 Centos Ltd. C 212/97 Rozsudok Európskeho súdneho dvora zo dňa 5.11 2002 Überseering C 208/00 Rozsudok Európskeho súdneho dvora zo dňa 30.4.2003 Inspire Art. C 167/01
Použitie v iných právnych predpisoch: 91/2007 Z. z. - Zákon o európskom družstve
23/1999 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
177/2004 Z. z. - Zákon o európskom zoskupení hospodárskych záujmov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
562/2004 Z. z. - Zákon o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
455/1991 Zb. - Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
101/1963 Zb. - Zákon o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku (Zákonník medzinárodného obchodu).
173/1988 Zb. - Zákon o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou


Príbuzné koncepty:
Poznámky:
Id:
Dátum: 19.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Zahraničné osoby môžu podnikať na území Slovenskej republiky za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné.

Id:
Dátum: 19.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Zahraničnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Slovenskou právnickou osobou na účely tohto zákona sa rozumie právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.

Id:
Dátum: 19.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Podnikaním zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky sa rozumie na účely tohto zákona podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky.

Id:
Dátum: 19.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky vzniká ku dňu zápisu podniku tejto osoby alebo jeho organizačnej zložky do obchodného registra v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v obchodnom registri. Návrh na zápis podáva zahraničná osoba.