Podnikanie zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky


Preferovaný termín: Podnikanie zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky
Alternatívne termíny: business of a foreign person in the territory of the Slovak Republic
Geschäft einer Ausländer im Hoheitsgebiet der Slowakischen Republik
affaires d'une personne étrangère sur le territoire de la République slovaque
Negocios de una persona extranjera en el territorio de la República Eslovaca
Dátum poslednej zmeny: 29.01.2019

Legálna definícia: sa rozumie na účely tohto zákona podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 21 ods. 3
Doktrinálna definícia: sa rozumie situácia, keď zahraničná osoba má na území Slovenskej republiky zriadený podnik alebo organizačnú zložku podniku.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Judikát SK:
06-07-2017-j05 05-2012-j16
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4S/42/2008 ECLI:SK:KSBA:2015:6008200092.3
Použitie v iných právnych predpisoch: 92/1991 Zb. - Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
185/2018 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019
151/2010 Z. z. - Zákon o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
8/2018 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
176/2015 Z. z. - Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
455/1991 Zb. - Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
396/2012 Z. z. - Zákon o Fonde na podporu vzdelávania


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky:
Id:
Dátum: 19.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Zahraničnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Slovenskou právnickou osobou na účely tohto zákona sa rozumie právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.

Id:
Dátum: 19.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky vzniká ku dňu zápisu podniku tejto osoby alebo jeho organizačnej zložky do obchodného registra v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v obchodnom registri. Návrh na zápis podáva zahraničná osoba.