podnikanie zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky


Preferovaný termín: podnikanie zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 13.11.2020

Legálna definícia: Na účely tohto zákona sa rozumie podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 21 ods. 3
Doktrinálna definícia: Sa rozumie situácia, keď zahraničná osoba má na území Slovenskej republiky zriadený podnik alebo organizačnú zložku podniku.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Judikát SK: 06-07-2017-j05 05-2012-j16
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4S/42/2008 ECLI:SK:KSBA:2015:6008200092.3
Použitie v iných právnych predpisoch: 92/1991 Zb. - Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
185/2018 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019
151/2010 Z. z. - Zákon o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
8/2018 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
176/2015 Z. z. - Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
455/1991 Zb. - Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
396/2012 Z. z. - Zákon o Fonde na podporu vzdelávania


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky:
Id:
Dátum: 19.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Zahraničnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Slovenskou právnickou osobou na účely tohto zákona sa rozumie právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.

Id:
Dátum: 19.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky vzniká ku dňu zápisu podniku tejto osoby alebo jeho organizačnej zložky do obchodného registra v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v obchodnom registri. Návrh na zápis podáva zahraničná osoba.