zahraničná fyzická osoba


Preferovaný termín: zahraničná fyzická osoba
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 03.11.2020

Legálna definícia: Sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 21 ods. 2
Doktrinálna definícia: Je fyzická osoba s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27. augusta 2009, sp. zn. 3 Sžf 81/2009) 11-2012-j23 08-09-2013-;19 08-09-2013-j04
Použitie v iných právnych predpisoch: 199/2017 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 10. júla 2017 č. 4/2017, o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah
92/1991 Zb. - Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
272/2015 Z. z. - Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
25/2004 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť
91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
249/2018 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 21. augusta 2018 č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky:
Id:
Dátum: 16.02.2018
Typ: Custom
Zdroje: 513/1991
Text: Slovenskou právnickou osobou na účely tohto zákona sa rozumie právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.

Id:
Dátum: 19.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Podnikaním zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky sa rozumie na účely tohto zákona podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky.