majiteľ obchodného tajomstva


Preferovaný termín: majiteľ obchodného tajomstva
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 25.09.2020

Legálna definícia: Je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá oprávnene nakladá s obchodným tajomstvom, ktoré sa vzťahuje na podnik prevádzkovaný touto osobou pri výkone podnikania podľa § 2 ods. 1.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 17 ods. 2
Judikát SK: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 9Cbs/137/2003 ECLI:SK:KSBA:2011:1003897227.21
Použitie v iných právnych predpisoch: 264/2017 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
530/2003 Z. z. - Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky:
Id:
Dátum: 19.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle majiteľa obchodného tajomstva utajené a majiteľ obchodného tajomstva zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje.

Id:
Dátum: 19.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Rušiteľ obchodného tajomstva je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá porušuje alebo ohrozuje obchodné tajomstvo.

Id:
Dátum: 19.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Tovar porušujúci právo k obchodnému tajomstvu je tovar, ktorého návrh, vlastnosti, fungovanie, výrobný proces alebo uvedenie na trh má podstatné výhody z obchodného tajomstva, ktoré bolo porušené.