vlastné imanie


Preferovaný termín: vlastné imanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 29.09.2020

Doktrinálna definícia: Tvoria vlastné zdroje financovania obchodného majetku podnikateľa podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o účtovníctve. Vlastné imanie je na rozdiel od predchádzajúcich pojmov vytvorených na účely Obchodného zákonníka pojmom prevzatým z pojmológie účtovníctva podnikateľov.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 1CoKR/85/2017 ECLI:SK:KSBA:2017:4116225965.1 Okresný súd Trenčín Spisová značka: 39Cbi/22/2012 ECLI:SK:OSTN:2014:3112225101.5 Okresný súd Bratislava V Spisová značka: 24C/288/2009 ECLI:SK:OSBA5:2012:1509213443.11
Súd: Okresný súd Trenčín Spisová značka: 39Cbi/22/2012 ECLI:SK:OSTN:2014:3112225101.5
Použitie v iných právnych predpisoch: 530/2003 Z. z. - Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
385/2018 Z. z. - Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
264/2017 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Príbuzné koncepty:
Poznámky:
Id:
Dátum: 19.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Čistým obchodným imaním je obchodný majetok po odpočítaní záväzkov vzniknutých podnikateľovi v súvislosti s podnikaním.