čisté obchodné imanie


Preferovaný termín: čisté obchodné imanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 29.09.2020

Legálna definícia: Je obchodný majetok po odpočítaní záväzkov vzniknutých podnikateľovi v súvislosti s podnikaním.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 6 ods. 3
Doktrinálna definícia: Je obchodný majetok po odpočítaní záväzkov vzniknutých podnikateľovi v súvislosti s podnikaním. Tieto pojmy sa používajú najmä v rámci právnej úpravy obchodných spoločností a družstva.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2Co/55/2017
Súd: Okresný súd Trenčín Spisová značka: 39Cbi/22/2012 ECLI:SK:OSTN:2014:3112225101.5
Použitie v iných právnych predpisoch: 530/2003 Z. z. - Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
385/2018 Z. z. - Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
264/2017 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky:
Id:
Dátum: 19.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Vlastné imanie tvoria vlastné zdroje financovania obchodného majetku podnikateľa podľa osobitného predpisu.