obchodný majetok


Preferovaný termín: obchodný majetok
Alternatívne termíny: hospodársky majetok
ekonomický majetok
Dátum poslednej zmeny: 25.09.2020

Legálna definícia: Na účely tohto zákona sa rozumie súhrn majetkových hodnôt (vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt), ktoré patria podnikateľovi a slúžia alebo sú určené na jeho podnikanie.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 6 ods. 1
Doktrinálna definícia: Je súhrn majetkových hodnôt (vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt), ktoré patria podnikateľovi a slúžia alebo sú určené na jeho podnikanie.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Judikát SK: Najvyšší súd Spisová značka: 4Sžf/53/2016 ECLI:SK:NSSR:2017:2015200181.1 NS SR 5 Obo 73/2009
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Nitra Spisová značka: 11S/4/2015
Použitie v iných právnych predpisoch: 264/2017 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
389/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
530/2003 Z. z. - Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
92/1991 Zb. - Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
446/2001 Z. z. - Zákon o majetku vyšších územných celkov
138/1991 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí
87/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
278/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu
193/2011 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky:
Id:
Dátum: 19.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Na účely tohto zákona sa súbor obchodného majetku a záväzkov vzniknutých podnikateľovi v súvislosti s podnikaním označuje ako obchodné imanie (ďalej len „imanie“).