dôkazný prostriedok


Preferovaný termín: dôkazný prostriedok
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 01.03.2021

Legálna definícia: Na dokazovanie možno použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav veci a ktoré sú v súlade s právnymi predpismi.
Legálne zdroje: 71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok) § 34
Doktrinálna definícia: Na získanie poznatkov správneho orgánu o skutočnostiach tvoriacich podklad pre rozhodnutie slúži dokazovanie pomocou dôkazných prostriedkov. Ich výpočet nie je taxatívny a zahŕňa len tie najdôležitejšie dôkazné prostriedky. Správny poriadok upravuje tieto dôkazné prostriedky: svedecká výpoveď, znalecký posudok, listina, ohliadka.
Doktrinálne zdroje: VRABKO, M: Správne právo / Procesná časť, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, Bratislava 2007, ISBN 978-80-7160-234-7
Judikát SK: Uznesenie Ústavného súdu SR z 30. júla 2014, sp. zn. II. ÚS 479/2014
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
199/2004 Z. z. - Zákon Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
244/2002 Z. z. - Zákon o rozhodcovskom konaní
221/2006 Z. z. - Zákon o výkone väzby
199/2004 Z. z. - Zákon Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne