kolaudačné rozhodnutie


Preferovaný termín: kolaudačné rozhodnutie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 23.10.2020

Legálna definícia: Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel, a ak je to potrebné, určia sa podmienky užívania stavby.
Legálne zdroje: 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) § 82 ods. 1
Doktrinálna definícia: Je výsledkom kolaudačného konania. Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel. Jeho súčasťou sú podmienky užívania stavby, ktoré určuje stavebný úrad, ak je to potrebné. Vydanie rozhodnutia tohto druhu je podmienkou užívania dokončenej stavby, prípadne jej časti spôsobilej na samostatné užívanie, alebo tej časti stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce podľa stavebného zákona, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie
Doktrinálne zdroje: VRABKO, M.: Správne právo / Procesná časť, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, Bratislava 2007, ISBN 978-80-7160-234-7
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 19. januára 2010, sp. zn. 2 Sžo 228/2009
Nález Ústavného súdu SR zo 7. marca 2002, sp. zn. PL. ÚS 14/01
Použitie v iných právnych predpisoch: 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
150/2013 Z. z. - Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania
261/2011 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov
314/2001 Z. z. - Zákon o ochrane pred požiarmi
443/2010 Z. z. - Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
309/2009 Z. z. - Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne