územné konanie


Preferovaný termín: územné konanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 22.10.2020

Legálna definícia: Územné konanie sa začína na písomný návrh účastníka, z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy. Návrh sa doloží dokumentáciou ustanovenou vykonávacími predpismi k tomuto zákonu spracovanou oprávnenou osobou a dokladmi ustanovenými osobitnými predpismi. V návrhu sa uvedie zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorí prichádzajú do úvahy ako účastníci konania a sú navrhovateľovi známi.
Legálne zdroje: 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) § 35 ods. 1
Doktrinálna definícia: Predstavuje špecifický rozhodovací postup správneho orgánu, ktorého výsledkom je autoritatívne rozhodnutie o konkrétnom opatrení, ktoré sa má uskutočniť v danom území, resp. rozhodnutie o konkrétnom využití pozemku na daný účel.
Doktrinálne zdroje: VRABKO, M.: Správne právo / Procesná časť, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, Bratislava 2007, ISBN 978-80-7160-234-7
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 2. augusta 2011, sp. zn. 3 Sžo 220/2010
Použitie v iných právnych predpisoch: 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
129/1996 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá
79/2015 Z. z. - Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
103/2015 Z. z. - Úplné znenie zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
145/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch
39/2013 Z. z. - Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
162/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne