azyl


Preferovaný termín: azyl
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 13.10.2020

Legálna definícia: Ochrana cudzinca pred prenasledovaním z dôvodov uvedených v medzinárodnej zmluve alebo v osobitnom predpise.
Legálne zdroje: 480/2002 Z. z. - Zákon o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 2
Judikát EU: Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Labsi proti Slovenskej republike z 15.05.2012 k sťažnosti č. 33809/08
Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Anzor Chadidovič Čentijev proti Slovenskej republike z 15.04.2014 k sťažnosti č. 27145/14
Použitie v iných právnych predpisoch: 480/2002 Z. z. - Zákon o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
327/2005 Z. z. - Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.
404/2011 Z. z. - Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
371/2004 Z. z. - Zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
422/2015 Z. z. - Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
126/2011 Z. z. - Zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií
245/2008 Z. z. - Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
282/2008 Z. z. - Zákon o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
447/2008 Z. z. - Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
448/2008 Z. z. - Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
293/2007 Z. z. - Zákon o uznávaní odborných kvalifikácií
647/2007 Z. z. - Zákon o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
305/2005 Z. z. - Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Poznámky: Žiadne