súbor geodetických informácií


Preferovaný termín: súbor geodetických informácií
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 21.10.2020

Legálna definícia: Súbor geodetických informácií tvoria katastrálne mapy, mapy určeného operátu, geometrické plány, záznamy podrobného merania zmien, zoznamy súradníc, údaje o spojení lomových bodov a ďalšia geodetická dokumentácia.
Legálne zdroje: 162/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) § 8 ods. 1 písm. a)
Doktrinálna definícia: Tvoria katastrálne mapy určeného operátu, geodetické plány, záznamy podrobného merania zmien, zoznamy súradníc, údaje o spojení lomových bodov a ďalšia geodetická dokumentácia.
Doktrinálne zdroje: SOBIHARD, J. a kol.: Správne právo - osobitná časť, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA - FAKULTA PRÁVA, Bratislava 2013, EUROKÓDEX, ISBN: 978-80-89447-89-3
Použitie v iných právnych predpisoch: 162/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
180/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
599/2001 Z. z. - Zákon o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne