trovy konania


Preferovaný termín: trovy konania
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 22.10.2020

Legálna definícia: Trovy konania sú všetky preukázané, odôvodnené a účelne vynaložené výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s uplatňovaním a bránením práva na správnom súde. Každý platí výdavky, ktoré mu v konaní vzniknú.
Legálne zdroje: 162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok § 163
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok § 164
Doktrinálna definícia: Tvoria všetky účelne vynaložené náklady správneho orgánu, účastníkov konania, zúčastnenej osoby, ako aj ďalších subjektov vystupujúcich v správnom konaní, ktoré im vznikli v súvislosti s určitými procesnými úkonmi vykonávanými v priebehu konania.
Doktrinálne zdroje: SOBIHARD, J a kol.: Správne právo - osobitná časť, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA - FAKULTA PRÁVA, Bratislava 2010, EUROKÓDEX, ISBN: 978-80-89447-26-8
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 10. decembra 2008, sp. zn. 5 MCdo 18/2007
Použitie v iných právnych predpisoch: 99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok
25/2006 Z. z. - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
39/2013 Z. z. - Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
79/2015 Z. z. - Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne