strážna služba


Preferovaný termín: strážna služba
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 14.10.2020

Legálna definícia: Sa na účely tohto zákona rozumie: a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, b) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, c) ochrana osoby, d) ochrana majetku a osoby pri preprave, e) ochrana prepravy majetku a osoby, f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, g) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len „prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému“), h) vypracúvanie plánu ochrany alebo i) monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste [§ 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)]
Legálne zdroje: 473/2005 Z. z. - Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) § 3
Doktrinálna definícia: Je ochrana majetku na verejne prístupnom mieste alebo inom než verejne prístupnom mieste, ochrana osoby, ochrana majetku a osoby pri preprave, zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému a vypracovanie plánu ochrany.
Doktrinálne zdroje: SOBIHARD, J a kol.: Správne právo - osobitná časť, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA - FAKULTA PRÁVA, Bratislava 2013, EUROKÓDEX, ISBN: 978-80-89447-89-3
Rozhodnutie súdu SK: Najvyšší súd Spisová značka: 1Sžd/7/2013
Použitie v iných právnych predpisoch: 473/2005 Z. z. - Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)
346/2005 Z. z. - Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
321/1948 Zb. - Zákon o Sbore uniformovanej väzenskej stráže.


Poznámky: Žiadne