súbor popisných informácií


Preferovaný termín: súbor popisných informácií
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 19.10.2020

Legálna definícia: Súbor popisných informácií, tvoria 1. údaje o katastrálnych územiach, parcelách, právach k nehnuteľnostiam, vlastníkoch a iných oprávnených osobách, a to, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje o skutočnostiach súvisiacich s právami k nehnuteľnostiam, o ohlásených zmenách, ako aj o zmenách zistených pri prešetrovaní zmien, pri revízii údajov katastra a pri obnove katastrálneho operátu, 2. vybrané údaje o nehnuteľnostiach, údaje o vlastníkoch alebo iných oprávnených osobách a iné údaje, ktoré sa zapisujú do listu vlastníctva.
Legálne zdroje: 162/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) § 8 ods. 1 písm. b)
Doktrinálna definícia: Súbor popisných informácií, tvoria 1. údaje o katastrálnych územiach, parcelách, právach k nehnuteľnostiam, vlastníkoch a iných oprávnených osobách, ďalej 2. vybrané údaje o nehnuteľnostiach, údaje o vlastníkoch a iných oprávnených osobách a iné údaje, ktoré sa zapisujú do listu vlastníctva.
Doktrinálne zdroje: SOBIHARD, J. a kol.: Správne právo - osobitná časť, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA - FAKULTA PRÁVA, Bratislava 2013, EUROKÓDEX, ISBN: 978-80-89447-89-3
Použitie v iných právnych predpisoch: 162/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
461/2009 Z. z. - Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
180/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
599/2001 Z. z. - Zákon o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne