katastrálny úrad


Preferovaný termín: katastrálny úrad
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 13.10.2020

Doktrinálna definícia: Je druhostupňovým miestnym orgánom štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností a vykonáva štátnu správu na úseku katastra v územnom obvode kraja. Sídlom katastrálneho úradu je sídlo kraja.
Doktrinálne zdroje: SOBIHARD, J. a kol.: Správne právo - osobitná časť, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA - FAKULTA PRÁVA, Bratislava 2013, EUROKÓDEX, ISBN: 978-80-89447-89-3.
Judikát SK: Uznesenie Ústavného súdu SR z 20. decembra 2001, sp. zn. II. ÚS 88/01
Použitie v iných právnych predpisoch: 162/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
215/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii
180/2013 Z. z. - Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne