katastrálny operát


Preferovaný termín: katastrálny operát
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 13.10.2020

Legálna definícia: Tvorba dokumentačných materiálov potrebných na spravovanie katastra a obnovu katastrálneho operátu, katastrálny operát sa vedie v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe.
Legálne zdroje: 162/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) § 8
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 5. novembra 2009, sp. zn. 1 Sžo 93/2009
Použitie v iných právnych predpisoch: 162/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
461/2009 Z. z. - Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
157/1996 Z. z. - Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom


Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne