kataster nehnuteľností


Preferovaný termín: kataster nehnuteľností
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 19.10.2020

Legálna definícia: Je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva, ako aj o právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov, o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov. Kataster tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území.
Legálne zdroje: 162/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) § 4 ods. 1
162/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) § 4 ods. 2
Doktrinálna definícia: Je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene a o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva, ako aj o právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov, o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov.
Doktrinálne zdroje: SOBIHARD, J a kol.: Správne právo - osobitná časť, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA - FAKULTA PRÁVA, Bratislava 2013, EUROKÓDEX, ISBN: 978-80-89447-89-3. SOBIHARD, J a kol.: Správne právo - osobitná časť, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA - FAKULTA PRÁVA, Bratislava 2013, EUROKÓDEX, ISBN: 978-80-89447-89-3 SOBIHARD, J a kol.: Správne právo - osobitná časť, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA - FAKULTA PRÁVA, Bratislava 2013, EUROKÓDEX, ISBN: 978-80-89447-89-3
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 17. februára 2011, sp. zn. 8 Sžo 143/2010
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 20. júla 2011, sp. zn. 6Sžo/229/2010
Judikát EU: Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Zuzana Petrová a Ondrej Valo proti Slovenskej republike z 5. novembra 2013 k sťažnosti č. 49103/09
Použitie v iných právnych predpisoch: 162/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
575/2001 Z. z. - Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
215/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii
233/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
22/2010 Z. z. - Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra
582/2004 Z. z. - Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
563/2009 Z. z. - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne