zásada informovanosti


Preferovaný termín: zásada informovanosti
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 23.10.2020

Legálna definícia: Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.
Legálne zdroje: 71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok) § 3 ods. 5
Doktrinálna definícia: Uvedená zásada akcentuje skutočnosť, že správne orgány v niektorých konaniach rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach adresátov správy, ktoré však môžu mať dosahy na verejnosť, resp. všeobecný záujem.
Doktrinálne zdroje: POTÁSCH, P a kol.: Vybrané správne procesy, 2. vydanie S JUDIKATÚROU, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA, Bratislava 2011, EUROKÓDEX, ISBN 978-80-89447-38-1
Použitie v iných právnych predpisoch: 71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)


Poznámky: Žiadne