zásada materiálnej pravdy


Preferovaný termín: zásada materiálnej pravdy
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 23.10.2020

Doktrinálna definícia: Zásada materiálnej pravdy vychádza z toho, že správny orgán musí spoľahlivo zistiť stav veci. Z obsahu predmetnej zásady vyplýva, že správny orgán (platí to aj pre odvolací orgán) je povinný vykonávať dokazovanie tak, aby boli náležite objasnené všetky rozhodujúce okolnosti dôležité pre posúdenie veci (úplnosť zistenia). Správny orgán musí zabezpečiť, aby skutkové zistenia, ktoré vyplývajú z vykonaného dokazovania čo najviac zodpovedali skutočnosti (presnosť zistenia).
Doktrinálne zdroje: POTÁSCH, P a kol.: Vybrané správne procesy, 2. vydanie S JUDIKATÚROU, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA, Bratislava 2011, EUROKÓDEX, ISBN 978-80-89447-38-1
Použitie v iných právnych predpisoch: 71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)


Poznámky: Žiadne