zásada účelnosti, hospodárnosti (procesnej ekonómie) a rýchlosti konania


Preferovaný termín: zásada účelnosti, hospodárnosti (procesnej ekonómie) a rýchlosti konania
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 20.10.2020

Legálna definícia: Občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, a ktorý má právo používať jazyk národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu, má právo v obciach vymedzených osobitným predpisom konať pred správnym orgánom v jazyku národnostnej menšiny. Správne orgány podľa prvej vety sú povinné mu zabezpečiť rovnaké možnosti na uplatnenie jeho práv.
Legálne zdroje: 71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok) § 3 ods. 3
Doktrinálna definícia: Ďalšie kogentné ustanovenie, ktoré aj keď relatívne všeobecným spôsobom, ale predsa vymedzuje to, že správny orgán má v konaní postupovať tak, aby to bolo čo najvhodnejšie. Pod pojmom "najvhodnejšie" sa musí rozumieť nielen to, aby to bolo v súlade so zákonom, resp. záujmami adresátov správy (ak je to objektívne možné), ale aj to, aby mohlo byť z procesného hľadiska čo najrýchlejšie ukončené celé konanie. Hospodárnosť a rýchlosť konania však nemôže byť na úkor iných zásad, napr. už spomenutej zásady zákonnosti, príp. zásady materiálnej pravdy a pod.
Doktrinálne zdroje: POTÁSCH, P a kol.: Vybrané správne procesy, 2. vydanie S JUDIKATÚROU, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA, Bratislava 2011, EUROKÓDEX, ISBN 978-80-89447-38-1
Použitie v iných právnych predpisoch: 71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)


Poznámky: Žiadne