zásada súčinnosti


Preferovaný termín: zásada súčinnosti
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 18.09.2020

Legálna definícia: Správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.
Legálne zdroje: 71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok) § 3 ods. 2
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok) § 4
Doktrinálna definícia: Zásada súčinnosti je v správnom konaní upravená bipolárne, t. j. je riešená v smere účastník konania k správnemu orgánu a tiež v smere správneho orgánu k účastníkovi konania
Doktrinálne zdroje: POTÁSCH, P a kol.: Vybrané správne procesy, 2. vydanie S JUDIKATÚROU, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA, Bratislava 2011, EUROKÓDEX, ISBN 978-80-89447-38-1
Použitie v iných právnych predpisoch: 335/2014 Z. z. - Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
253/1998 Z. z. - Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky


Poznámky: Žiadne