znalec


Preferovaný termín: znalec
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 18.09.2020

Legálna definícia: Je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa tohto zákona, ktorá je a) zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov alebo b) nezapísaná v tomto zozname, ak je ustanovená za znalca, prekladateľa alebo tlmočníka podľa § 15.
Legálne zdroje: 382/2004 Z. z. - Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 2 ods. 1
Doktrinálna definícia: Znalcom môže byť osoba, ktorá je zapísaná v zozname znalcov na krajskom súde, v ktorého obvode má správny orgán svoje sídlo. Výnimočne môže byť ustanovený znalcom i znalec zapísaný v zozname znalcov iného krajského súdu, než ten, v ktorého obvode má správny orgán sídlo (napr. z dôvodu zaujatosti).
Doktrinálne zdroje: VRABKO, M: Správne právo / Procesná časť, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, Bratislava 2007, ISBN 978-80-7160-234-7
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 18. februára 2014, sp. zn. 1 Sžd 4/2014
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 29. januára 2014, sp. zn. 2 Sžf 21/2013
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne