účastníci kolaudačného konania


Preferovaný termín: účastníci kolaudačného konania
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 23.10.2020

Legálna definícia: Účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená. Ak stavebný úrad zlúči s kolaudačným konaním konanie o zmene stavby pred dokončením, sú účastníkmi konania aj tí účastníci stavebného konania, ktorých by sa zmena mohla dotýkať.
Legálne zdroje: 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) § 78
Doktrinálna definícia: Stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom, vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená, účastníci stavebného konania (ak stavebný úrad zlúčil s kolaudačným konaním konanie o zmene stavby pred dokončením), ktorých by sa takáto zmena stavby mohla týkať, a len v rozsahu, v akom by sa ich takáto zmena dotýkala.
Doktrinálne zdroje: VRABKO, M.: Správne právo / Procesná časť, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, Bratislava 2007, ISBN 978-80-7160-234-7
Judikát SK: Nález Ústavného súdu SR zo 7. marca 2002, sp. zn. PL. ÚS 14/01
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 19. januára 2010, sp. zn. 2 Sžo 228/2009
Použitie v iných právnych predpisoch: 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
121/2002 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii
669/2007 Z. z. - Zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
555/2005 Z. z. - Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
314/2001 Z. z. - Zákon o ochrane pred požiarmi
284/2013 Z. z. - Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne