územný plán obce


Preferovaný termín: územný plán obce
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 19.10.2020

Legálna definícia: Územný plán obce ustanovuje, pre ktoré časti obce treba obstarať a schváliť územný plán zóny. Územný plán obce sa spracúva pre územie jednej obce alebo pre územie dvoch alebo viacerých obcí. Mestá a obce s viac ako 2 000 obyvateľmi sú povinné mať územný plán obce.
Legálne zdroje: 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) § 11
Doktrinálna definícia: Je základným územnoplánovacím dokumentom na miestnej úrovni.
Doktrinálne zdroje: POTÁSCH, P a kol.: Vybrané správne procesy, 2. vydanie s judikatúrou, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA, Bratislava 2011, EUROKÓDEX, ISBN 978-80-89447-38-1
Judikát SK: Uznesenie Ústavného súdu SR z 12. júna 2002, sp. zn. II. ÚS 103/02
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 29. januára 2015, sp. zn. 8 Sžf 5/2014
Použitie v iných právnych predpisoch: 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
608/2003 Z. z. - Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
55/2001 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
7/2010 Z. z. - Zákon o ochrane pred povodňami
369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
543/2002 Z. z. - Zákon o ochrane prírody a krajiny


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne