stavba


Preferovaný termín: stavba
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 18.09.2020

Legálna definícia: Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie a) spojenie pevným základom, b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu, c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe, d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia, e) umiestnenie pod zemou.
Legálne zdroje: 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) § 43 ods. 1
Doktrinálna definícia: Je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu.
Doktrinálne zdroje: VRABKO, M.: Správne právo / Procesná časť, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, Bratislava 2007, ISBN 978-80-7160-234-7
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 24. novembra 2011, sp. zn. 3 MCdo 3/2010
Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 6. apríla 2011, sp. zn. 4 Cdo 216/2009
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 20. júla 2011, sp. zn. 6 Sžp 1/2011
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 28. apríla 2011, sp. zn. 8 Sžo 125/2010
Použitie v iných právnych predpisoch: 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
364/2004 Z. z. - Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
135/1961 Zb. - Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
513/2009 Z. z. - Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
66/2009 Z. z. - Zákon o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne