účastníci stavebného konania


Preferovaný termín: účastníci stavebného konania
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 23.10.2020

Legálna definícia: Účastníkmi stavebného konania sú: a) stavebník, b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté, c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu, d) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
Legálne zdroje: 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) § 59 ods. 1
Doktrinálna definícia: Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté.
Doktrinálne zdroje: VRABKO, M.: Správne právo / Procesná časť, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, Bratislava 2007, ISBN 978-80-7160-234-7
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 13. decembra 2012, sp. zn. 8Sžp/20/2012
Použitie v iných právnych predpisoch: 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
25/2006 Z. z. - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
669/2007 Z. z. - Zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
314/2001 Z. z. - Zákon o ochrane pred požiarmi
284/2013 Z. z. - Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti
49/2002 Z. z. - Zákon o ochrane pamiatkového fondu


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne