stavebný úrad


Preferovaný termín: stavebný úrad
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 18.09.2020

Legálna definícia: Stavebným úradom je obec. Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy.
Legálne zdroje: 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) § 117 ods. 1
Doktrinálna definícia: Stavebným úradom je obec. Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy.
Doktrinálne zdroje: VRABKO, M.: Správne právo / Procesná časť, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, Bratislava 2007, ISBN 978-80-7160-234-7
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 15. decembra 2010, sp. zn. 8 Sžo 230/2010
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. januára 2013, sp. zn. 6Sžp/19/2012
Použitie v iných právnych predpisoch: 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
514/2008 Z. z. - Zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
143/1998 Z. z. - Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
135/1961 Zb. - Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
447/2015 Z. z. - Zákon o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov
49/2002 Z. z. - Zákon o ochrane pamiatkového fondu


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne