stavebné konanie


Preferovaný termín: stavebné konanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 16.10.2020

Legálna definícia: V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä, a) či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia, b) či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi, c) či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie, d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania, e) či nová budova alebo významne obnovovaná existujúca budova je v rámci technických, funkčných a ekonomických podmienok stavby navrhnutá s využitím vhodných stavebných konštrukcií, vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov.
Legálne zdroje: 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) § 62
Doktrinálna definícia: Je osobitným druhom správneho konania. Stavebné konanie je postup v tej časti stavebného poriadku, v ktorej stavebný úrad rozhoduje o stavebnom povolení na stavbu stavebníka, na zmenu stavby a na udržiavacie práce na nej.
Doktrinálne zdroje: VRABKO, M.: Správne právo / Procesná časť, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, Bratislava 2007, ISBN 978-80-7160-234-7
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 19. januára 2010, sp. zn. 2 Sžo 228/2009
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 13. decembra 2012, sp. zn. 8Sžp/20/2012
Použitie v iných právnych predpisoch: 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
79/2015 Z. z. - Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
321/2014 Z. z. - Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
39/2013 Z. z. - Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
249/2011 Z. z. - Zákon o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
351/2011 Z. z. - Zákon o elektronických komunikáciách


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne