rozhodnutie o chránenej časti krajiny


Preferovaný termín: rozhodnutie o chránenej časti krajiny
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 14.10.2020

Legálna definícia: Rozhodnutím o chránenej časti krajiny sa ustanovujú jej hranice, zakazujú alebo obmedzujú určité činnosti z dôvodov ochrany verejného záujmu a určujú sa podmienky jej ochrany, najmä ktoré činnosti v území nemožno vykonávať a ktoré činnosti možno vykonávať iba pri splnení určených podmienok.
Legálne zdroje: 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) § 39c ods. 1
Doktrinálna definícia: Rozhodnutím o chránenej časti krajiny sa ustanovujú jej hranice, zakazujú alebo obmedzujú určité činnosti z dôvodov ochrany verejného záujmu a určujú sa podmienky jej ochrany, najmä aké činnosti na území nemožno vykonávať a aké činnosti možno vykonávať iba pri splnení určených podmienok
Doktrinálne zdroje: VRABKO, M.: Správne právo / Procesná časť, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, Bratislava 2007, ISBN 978-80-7160-234-7
Použitie v iných právnych predpisoch: 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
330/1991 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne