rozhodnutie o umiestnení stavby


Preferovaný termín: rozhodnutie o umiestnení stavby
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 18.09.2020

Legálna definícia: Rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. Umiestnenie stavby sa vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia.
Legálne zdroje: 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) § 39a
Doktrinálna definícia: Rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje stavba na ňom, určujú podmienky umiestnenia stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a určuje čas platnosti rozhodnutia.
Doktrinálne zdroje: VRABKO, M.: Správne právo / Procesná časť, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, Bratislava 2007, ISBN 978-80-7160-234-7
Judikát SK: Uznesenie Ústavného súdu SR zo 6. marca 2002, sp. zn. II. ÚS 22/02
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 2. augusta 2011, sp. zn. 3 Sžo 220/2010
Použitie v iných právnych predpisoch: 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
58/2014 Z. z. - Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
330/1991 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
7/2010 Z. z. - Zákon o ochrane pred povodňami
326/2005 Z. z. - Zákon o lesoch


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne