územné plánovanie


Preferovaný termín: územné plánovanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 23.10.2020

Legálna definícia: Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.
Legálne zdroje: 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) § 1 ods. 2
Doktrinálna definícia: V podmienkach stavebného práva je územné plánovanie akýmsi predstupňom v procedúre vyusťujúcej najmä v konaní územnom a stavebnom.
Doktrinálne zdroje: VRABKO, M: Správne právo / Procesná časť, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, Bratislava 2007, ISBN 978-80-7160-234-7
Judikát SK: Nález Ústavného súdu SR z 2. decembra 1997, sp. zn. I. ÚS 60/96
Použitie v iných právnych predpisoch: 608/2003 Z. z. - Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
128/2015 Z. z. - Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
136/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
569/2007 Z. z. - Zákon o geologických prácach (geologický zákon)
128/2015 Z. z. - Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne