občiansky preukaz


Preferovaný termín: občiansky preukaz
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 13.10.2020

Legálna definícia: Je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje uvedené v občianskom preukaze podľa tohto zákona.
Legálne zdroje: 224/2006 Z. z. - Zákon o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 2
Doktrinálna definícia: Verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie údaje uvedené v občianskom preukaze Účelom je jednoznačne identifikovať osobu.
Doktrinálne zdroje: SOBIHARD, J a kol.: Správne právo - osobitná časť, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA - FAKULTA PRÁVA, Bratislava 2010, EUROKÓDEX, ISBN: 978-80-89447-26-8.
Judikát EU: ÚS SR Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV. ÚS 121/07 zo 7. novembra 2007
Použitie v iných právnych predpisoch: 153/2013 Z. z. - Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
305/2013 Z. z. - Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
224/2006 Z. z. - Zákon o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
253/1998 Z. z. - Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
647/2007 Z. z. - Zákon o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne