cestovný doklad


Preferovaný termín: cestovný doklad
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 15.10.2020

Legálna definícia: Verejná listina, ktorou občan preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v cestovnom doklade. Cestovný doklad je majetkom Slovenskej republiky.
Legálne zdroje: 647/2007 Z. z. - Zákon o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 4 ods. 1
Doktrinálna definícia: Dokument, prostredníctvom ktorého občan Slovenskej republiky realizuje svoje právo slobody pohybu, ktoré je garantované Ústavou Slovenskej republiky
Doktrinálne zdroje: SOBIHARD, J a kol.: Správne právo - osobitná časť, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA - FAKULTA PRÁVA, Bratislava 2010, EUROKÓDEX, ISBN: 978-80-89447-26-8
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 14. júna 2011, sp. zn. 1 Sža 23/2011
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 3. mája 2013, sp. zn. 1Sza/5/2013
Judikát EU: Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Akhadov proti Slovenskej republike z 28. januára 2014 k sťažnosti č. 43009/10
Použitie v iných právnych predpisoch: 647/2007 Z. z. - Zákon o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
281/2001 Z. z. - Zákon o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
253/1998 Z. z. - Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
404/2011 Z. z. - Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
480/2002 Z. z. - Zákon o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne