doručovanie


Preferovaný termín: doručovanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 21.09.2020

Legálna definícia: Dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, sa doručujú do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na preberanie zásielok.
Legálne zdroje: 162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok § 24
Doktrinálna definícia: Je podrobne ustanovený postup zabezpečujúci súčinnosť s účastníkmi konania a s inými osobami.
Doktrinálne zdroje: VRABKO, M: Správne právo / Procesná časť, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, Bratislava 2007, ISBN 978-80-7160-234-7
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 20. marca 2012, sp. zn. 4 Sžo/1/2012
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. októbra 2011, sp. zn. 5 Sžo 45/2011
Použitie v iných právnych predpisoch: 563/2009 Z. z. - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
38/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne