zápisnica


Preferovaný termín: zápisnica
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 14.08.2020

Legálna definícia: O ústnych podaniach a o dôležitých úkonoch v konaní, najmä o vykonaných dôkazoch, o vyjadreniach účastníkov konania, o ústnom pojednávaní a o hlasovaní správny orgán spíše zápisnicu.
Legálne zdroje: 162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok § 22 ods. 1
Použitie v iných právnych predpisoch: 543/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
46/1999 Z. z. - Zákon o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov
346/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do orgánov samosprávy obcí
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
333/2004 Z. z. - Zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
303/2001 Z. z. - Zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku
490/1991 Zb. - Zákon o spôsobe vykonávania referenda
331/2003 Z. z. - Zákon o voľbách do Európskeho parlamentu
564/1992 Zb. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spôsobe vykonania referenda
47/1990 Zb. - Zákon o voľbách do Federálneho zhromaždenia
185/2002 Z. z. - Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
53/1971 Zb. - Zákon Českej národnej rady o voľbách do Českej národnej rady
54/1971 Zb. - Zákon Českej národnej rady o voľbách do národných výborov v Českej socialistickej republike
1/1969 Zb. - Zákon Českej národnej rady o rokovacom poriadku Českej národnej rady
380/2014 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
327/2013 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu súdneho exekútora
474/2011 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí
475/2011 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu
483/2011 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu


Poznámky: Žiadne