súdny spis


Preferovaný termín: súdny spis
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 18.09.2020

Legálna definícia: Všetky písomnosti, ktoré sa vzťahujú na to isté konanie tvoria súdny spis.
Legálne zdroje: 543/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy § 168
Doktrinálna definícia: Je základným súborom listinných dokumentov doručených súdu alebo súdom vyhotovených pre potrebu svoju alebo iných subjektov. Obsahuje najmä rozhodnutia vo veci a procesného charakteru, písomné podania účastníkov, výzvy súdu a oznamy o splnení poplatkovej povinnosti.
Doktrinálne zdroje: SOBIHARD, J. a kol.: Správne právo - osobitná časť, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA - FAKULTA PRÁVA, Bratislava 2010, EUROKÓDEX, ISBN: 978-80-89447-26-8
Judikát SK: Nález Ústavného súdu SR zo 4. júna 2014, sp. zn. I. ÚS 695/2013
Použitie v iných právnych predpisoch: 162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
757/2004 Z. z. - Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
549/2003 Z. z. - Zákon o súdnych úradníkoch
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
543/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne