priestupky


Preferovaný termín: priestupky
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 30.09.2020

Legálna definícia: Je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin. (§ 2 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch)
Legálne zdroje: 372/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch § 2 ods. 1
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. januára 2012, sp. zn. 4 Cdo 54/2011
Použitie v iných právnych predpisoch: 372/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
25/2007 Z. z. - Zákon o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
25/2007 Z. z. - Zákon o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
364/2004 Z. z. - Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
404/2011 Z. z. - Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1/2014 Z. z. - Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
362/2011 Z. z. - Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
473/2005 Z. z. - Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)
486/2013 Z. z. - Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi
274/2009 Z. z. - Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
39/2007 Z. z. - Zákon o veterinárnej starostlivosti
335/2007 Z. z. - Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrušením krajských úradov
647/2007 Z. z. - Zákon o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
220/2004 Z. z. - Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
382/2004 Z. z. - Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
541/2004 Z. z. - Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
49/2002 Z. z. - Zákon o ochrane pamiatkového fondu
474/2007 Z. z. - Zákon o obchodovaní s tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie
570/2005 Z. z. - Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Poznámky: Žiadne