svedok


Preferovaný termín: svedok
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 14.10.2020

Legálna definícia: Každý je povinný vypovedať ako svedok; musí vypovedať pravdivo a nesmie nič zamlčať. Ako svedok nesmie byť vyslúchnutý ten, kto by sprístupnil utajovanú skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo alebo porušil zákonom výslovne uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti, okrem ak by ho tejto povinnosti zbavil príslušný orgán alebo ten, v záujme koho túto povinnosť má. Výpoveď môže odoprieť ten, kto by ňou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkym osobám; ich výpočet sa spravuje Občianskym zákonníkom.
Legálne zdroje: 71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok) § 35
Doktrinálna definícia: Vypovedať pred správnym orgánom ako svedok je povinná zásadne každá osoba, ktorá je schopná vnímať, čo sa okolo nej deje a svoje poznatky oznámiť.
Doktrinálne zdroje: VRABKO, M: Správne právo / Procesná časť, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, Bratislava 2007, ISBN 978-80-7160-234-7
Rozhodnutie súdu SK:
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
475/2005 Z. z. - Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
215/2004 Z. z. - Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
154/2001 Z. z. - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne