centrálna ohlasovňa


Preferovaný termín: centrálna ohlasovňa
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 13.10.2020

Legálna definícia: Je informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého občan môže hlásiť pobyt a žiadať potvrdenie o pobyte ohlasovňu, ktorá je pripojená na centrálnu ohlasovňu. Správcom centrálnej ohlasovne je ministerstvo. Ministerstvo zverejňuje zoznam ohlasovní pripojených na centrálnu ohlasovňu na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli verejnej správy.
Legálne zdroje: 253/1998 Z. z. - Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky § 10a ods. 1
Doktrinálna definícia: Je informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého občan môže hlásiť pobyt.
Doktrinálne zdroje: SOBIHARD, J. a kol.: Správne právo - osobitná časť, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA - FAKULTA PRÁVA, Bratislava 2010, EUROKÓDEX, ISBN: 978-80-89447-26-8
Použitie v iných právnych predpisoch: 253/1998 Z. z. - Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne