žiak


Preferovaný termín: žiak
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 18.09.2020

Legálna definícia: Je fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole, strednej škole, v škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a základnej umeleckej škole.
Legálne zdroje: 245/2008 Z. z. - Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 2 písm. c)
Použitie v iných právnych predpisoch: 245/2008 Z. z. - Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
597/2003 Z. z. - Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení


Poznámky: Žiadne