havária


Preferovaný termín: havária
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 19.10.2020

Legálna definícia: Je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok. Je udalosť, pri ktorej došlo pri používaní geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov k ich nekontrolovanému úniku, ktorý predstavuje okamžité alebo neskoršie nebezpečenstvo pre ľudské zdravie alebo životné prostredie.
Legálne zdroje: 42/1994 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane obyvateľstva § 3 ods. 2 písm. b)
151/2002 Z. z. - Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov § 6 ods. 2
Použitie v iných právnych predpisoch: 261/2002 Z. z. - Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
435/2000 Z. z. - Zákon o námornej plavbe
151/2002 Z. z. - Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
541/2004 Z. z. - Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
39/2013 Z. z. - Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
514/2008 Z. z. - Zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
124/2006 Z. z. - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
345/2006 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením


Poznámky: Žiadne