zásada zákonnosti


Preferovaný termín: zásada zákonnosti
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 23.10.2020

Legálna definícia: Správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.
Legálne zdroje: 71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok) § 3 ods. 1
Doktrinálna definícia: Vychádza aj z ústavnej premisy, v zmysle ktorej správne orgány môžu konať len to, čo im zákon explicitne dovoľuje, kým adresáti správy môžu robiť všetko, čo im zákony (resp. iné všeobecne záväzné právne predpisy) nezakazujú.
Doktrinálne zdroje: POTÁSCH, P a kol.: Vybrané správne procesy, 2. vydanie S JUDIKATÚROU, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA, Bratislava 2011, EUROKÓDEX, ISBN 978-80-89447-38-1
Použitie v iných právnych predpisoch: 71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)


Poznámky: Žiadne